Wednesday, February 02, 2011

Happy Chinese New Year, Year of the Rabbit!


Happy Chinese New Year to all Chinese out there...

HOK, LOK, SHIU
Good Luck, Prosperity, & Longevity.

Gong Xi Fa Cai
Xin Yen Kuai Ler 
Wang Sher Lu Ye!
Long Ma Jing Shen